Діє на ста­фі­ло­ко­ки

Діє на ста­фі­ло­ко­ки

«Роз­ка­жіть, будь лас­ка, про рос­ли­ни, які зни­щу­ють ста­фі­ло­ко­ки».
Т. Г. ЛОГ­ВИН.

Ко­ро­на­рія зо­зу­ля­ча (зо­зу­лин цвіт; го­риц­вет ку­куш­кин; Со­rо­nа­rіа flos­cu­cu­li, си­но­нім – Lychnis floscu­cu­li) – ба­га­то­річ­на трав’янис­та ко­рот­коп­ри­тис­ну­то­о­пу­ше­на рос­ли­на ро­ди­ни гвоз­ди­ко­вих. Стеб­ло бо­ро­зен­час­те, пря­мос­то­я­че, 30–90 сан­ти­мет­рів зав­виш­ки, вго­рі роз­га­лу­же­не. Лис­тки суп­ро­тив­ні, ці­ліс­ні, ці­ло­краї, го­лі, шорс­тку­ва­ті; ниж­ні – в при­ко­ре­не­вій ро­зет­ці, дов­гас­то­ло­пат­ко­вид­ні, гос­трі, бі­ля ос­но­ви зву­же­ні в ко­рот­кий че­ре­шок; вер­хні – вузь­ко­лан­цет­ні, си­дя­чі. Квіт­ки пра­виль­ні, двос­та­те­ві, шес­ти­пе­люс­тко­ві, у во­ло­тис­то­му суц­віт­ті; пе­люс­тки ро­же­ві, зрід­ка – бі­лі. Плід – ко­ро­боч­ка. Цві­те у чер­вні – сер­пні.
Трап­ля­єть­ся по всій те­ри­то­рії Ук­ра­ї­ни на во­ло­гих лу­ках, по кра­ях бо­літ, на уз­ліс­сях, се­ред ча­гар­ни­ків.
Для ви­го­тов­лен­ня лі­ків ви­ко­рис­то­ву­ють тра­ву, зіб­ра­ну під час цві­тін­ня рос­ли­ни. Зрі­зу­ють тра­ву но­жем або сер­пом і су­шать під на­ме­том або на го­ри­щі, роз­сте­ля­ю­чи її тон­ким ша­ром на па­пе­рі або тка­ни­ні. Рос­ли­на не­о­фі­ци­наль­на.
Тра­ва міс­тить са­по­ні­но­по­діб­ну ре­чо­ви­ну ліх­ні­дин (до 1 %), ма­ло­вив­че­ний глі­ко­зид, слі­ди ал­ка­ло­ї­дів та ас­кор­бі­но­ву кис­ло­ту (у лис­ті – 0,1 %).
Рос­ли­на ви­яв­ляє кро­вос­пин­ну і ан­ти­сеп­тич­ну дію. Екс­пе­ри­мен­таль­но до­ве­де­но ефек­тив­ність дії сві­жо­го со­ку тра­ви та її нас­то­їв на зо­ло­тис­тий ста­фі­ло­кок, вуль­гар­ний про­тей і сін­ну па­лич­ку.
У на­у­ко­вій ме­ди­ци­ні рос­ли­ну ви­ко­рис­то­ву­ва­ли при піс­ля­по­ло­го­вих кро­во­те­чах у виг­ля­ді екс­трак­ту з тра­ви і но­во­га­ле­но­во­го пре­па­ра­ту – фло­ку­ле­ну.
У на­род­ній ме­ди­ци­ні тра­ву ко­ро­на­рії ви­ко­рис­то­ву­ють при жов­тя­ни­ці, бо­лях у ді­лян­ці ни­рок, брон­хі­тах із ве­ли­кою кіль­кіс­тю мок­ро­тин­ня, при мат­ко­вих та ін­ших кро­во­те­чах, як по­то­гін­ний і про­ти­рев­ма­тич­ний за­сіб.
При неп­лід­нос­ті тра­ву ко­ро­на­рії за­ва­рю­ють і п’ють як чай.
Зов­ніш­ньо нас­тій тра­ви ви­ко­рис­то­ву­ють для про­ми­ван­ня ран і для ком­пре­сів при ко­рос­ті, чи­ря­ках, ви­раз­ках і на­ри­вах.
Нас­тій тра­ви (2 сто­ло­ві лож­ки си­ро­ви­ни на 200 мл ок­ро­пу) п’ють по сто­ло­вій лож­ці три­чі на день.
Зов­ніш­ньо нас­тій тра­ви (40 г тра­ви на літр ок­ро­пу) ви­ко­рис­то­ву­ють для про­ми­вань і ком­пре­сів.

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий