Має зас­по­кій­ли­ві влас­ти­вос­ті

Має зас­по­кій­ли­ві влас­ти­вос­ті

«Під­ка­жіть, будь лас­ка, які влас­ти­вос­ті має за­я­ча ко­ню­ши­на».
М. Т. ХОМ’ЯК.

За­я­ча ко­ню­ши­на ба­га­то­лис­та (яз­вен­ник мно­го­лис­тный Anth­yllis polyp­hylla) – ба­га­то­річ­на трав’янис­та рос­ли­на ро­ди­ни бо­бо­вих. Стеб­ло пря­мо­сто­я­че або вис­хід­не, роз­га­лу­же­не, вни­зу від­стов­бур­че­но­во­ло­сис­те, 15–60 сан­ти­мет­рів зав­виш­ки. Лис­тки не­пар­но­пе­рис­ті; при­ко­ре­не­ві – з 1–2 (4) па­ра­ми не­ве­ли­ких бо­ко­вих лис­точ­ків і знач­но біль­шим яй­це­вид­ним вер­хів­ко­вим лис­точ­ком; стеб­ло­вих лис­тків час­ті­ше 3–6. Квіт­ки не­пра­виль­ні, зіб­ра­ні у вер­хів­ко­ві ба­га­ток­віт­ко­ві го­лов­ки; ві­но­чок жов­тий, рід­ше – жов­то­га­ря­чий. Плід – біб. Цві­те у чер­вні-лип­ні.
Трап­ля­єть­ся в Лі­со­сте­пу, рід­ше – на По­ліс­сі та в Сте­пу на уз­ліс­сях, по ча­гар­ни­ках, лі­со­вих га­ля­ви­нах, су­хо­діль­них лу­ках і сте­по­вих схи­лах.
Для ви­го­тов­лен­ня лі­ків ви­ко­рис­то­ву­ють тра­ву, зіб­ра­ну під час цві­тін­ня рос­ли­ни. Рос­ли­на не­о­фі­ци­наль­на.
Тра­ва міс­тить фла­во­но­ї­ди, ду­биль­ні ре­чо­ви­ни, ас­кор­бі­но­ву кис­ло­ту (191 мг% ) та ін­ші цін­ні ре­чо­ви­ни.
У на­род­ній ме­ди­ци­ні рос­ли­на ві­до­ма як та­ка, що має зас­по­кій­ли­ві, в’яжу­чі, се­чо­гін­ні, за­галь­ноз­міц­ню­ю­чі та ра­но­за­го­ю­валь­ні влас­ти­вос­ті.
Нас­тій тра­ви п’ють при без­сон­ні, ви­раз­ко­вій хво­ро­бі шлун­ку, зах­во­рю­ван­нях ни­рок і се­чо­во­го мі­ху­ра, ді­а­бе­ті, при зах­во­рю­ван­нях, спри­чи­не­них фі­зич­ною пе­рев­то­мою, а та­кож як за­галь­ноз­міц­ню­ю­чий за­сіб піс­ля вис­наж­ли­вих хво­роб.
Ді­тей на­пу­ва­ють нас­то­єм при пе­ре­ля­ку й епі­леп­сії. У виг­ля­ді ком­пре­сів і при­мо­чок нас­тій ви­ко­рис­то­ву­ють для лі­ку­ван­ня ран, ви­ра­зок, для роз­смок­ту­ван­ня доб­ро­я­кіс­них пух­лин, при уку­сах бджіл. Ним по­ло­щуть ро­то­ву по­рож­ни­ну при за­паль­них про­це­сах. Под­ріб­не­ну сві­жу тра­ву при­кла­да­ють до на­ри­вів і ран для прис­ко­рен­ня за­го­ю­ван­ня їх.
Зов­ніш­ньо ви­ко­рис­то­ву­ють нас­тій тра­ви (2 сто­ло­ві лож­ки тра­ви на пів­склян­ки ок­ро­пу, нас­то­ю­ють 30 хви­лин; про­цід­жу­ють) – для ком­пре­сів, при­мо­чок і по­лос­кань.

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий