Ме­дич­ні за­со­би, які мож­на  взя­ти із со­бою в лі­так

Ме­дич­ні за­со­би, які мож­на взя­ти із со­бою в лі­так

Ман­дрів­ни­ків­но­вач­ків не мо­же не ці­ка­ви­ти пи­тан­ня: чи мож­на по­до­ро­жу­ва­ти зі сво­ї­ми лі­ка­ми? Від­по­ві­да­є­мо: так, мож­на, але не з усі­ма.
На­ша пам’ят­ка до­по­мо­же вам сфор­му­ва­ти й спа­ку­ва­ти не­об­хід­ний на­бір лі­ків так, щоб ні при ог­ля­ді ре­чей не ви­ник­ло проб­лем, ні в лі­та­ку не до­ве­ло­ся пе­ре­ниш­по­рю­ва­ти ку­пу лі­ків, шу­ка­ю­чи пот­ріб­ний пре­па­рат.

Зав­жди па­куй­те лі­ки до руч­ної пок­ла­жі
Кра­ще збе­рі­га­ти лі­ки в руч­ній пок­ла­жі. Як­що ваш за­ре­єс­тро­ва­ний ба­гаж за­гу­бить­ся, лі­ки за­ли­шать­ся при вас, у то­му чис­лі ті, що від­пус­ка­ють­ся за ре­цеп­том. Пам’ятай­те, що у від­сі­ку лі­та­ків для за­ре­єс­тро­ва­но­го ба­га­жу час­то не кон­тро­лю­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра, а це мо­же не­га­тив­но впли­ну­ти на чут­ли­ві до тем­пе­ра­ту­ри лі­ки.
Візь­міть ре­цепт від лі­ка­ря
Нав­ряд чи вас зу­пи­нять на мит­но­му чи при­кор­дон­но­му кон­тро­лі че­рез ап­теч­ку, од­нак офі­цій­ний ре­цепт на ру­ках ні­ко­ли не за­ва­дить.
«За­га­лом кра­ї­ни по­ва­жа­ють пра­во ман­дрів­ни­ків пе­ре­во­зи­ти із со­бою приз­на­че­ні лі­ки. По­ки при вас є до­ку­мент, що під­твер­джує ваш ме­дич­ний стан (нап­рик­лад, ре­цепт від лі­ка­ря), нав­ряд чи ви­ни­ка­ти­муть проб­ле­ми», – по­яс­нює док­тор ме­дич­них на­ук Кріс­то­фер Гол­лінґ­сворт, який має дос­від ро­бо­ти в Єв­ро­пі та США.
Ак­ту­аль­ний ре­цепт (або вис­но­вок) від лі­ка­ря має бу­ти ви­пи­са­ний на ім’я па­ці­єн­та із заз­на­чен­ням наз­ви пре­па­ра­ту та йо­го до­зу­ван­ня. Та­кож вар­то збе­рег­ти чек на прид­ба­ний за­сіб і зро­би­ти пе­рек­лад ре­цеп­та анг­лій­ською мо­вою.
Збе­рі­гай­те лі­ки в ори­гі­наль­ній упа­ков­ці
«Кра­ще, як­що лі­ки бу­дуть в ори­гі­наль­ній ре­цеп­тур­ній пляш­ці з на­пи­сом, зроб­ле­ним в ап­те­ці, – рап­том на при­кор­дон­но­му кон­тро­лі ви­ник­нуть якісь за­пи­тан­ня», – по­яс­нює лі­кар Брен­дан Ан­за­ло­не.
У ва­шо­му ба­га­жі не­має міс­ця для пов­но­роз­мір­них пля­шок? То під­го­туй­те не­ве­лич­кий ор­га­най­зер для пі­ґу­лок на тиж­день. І про всяк ви­па­док ще раз пе­ре­вір­те, чи є у вас до­ку­мен­ти від лі­ка­ря.
Як­що пре­па­ра­ти ма­ють збе­рі­га­ти­ся в хо­ло­диль­ни­ку, не за­будь­те про охо­лод­жу­валь­ні па­ке­ти для пе­ре­ве­зен­ня лі­ків.
Спла­нуй­те вміст ап­теч­ки заз­да­ле­гідь
З’ясуй­те заз­да­ле­гідь, які ме­ди­ка­мен­ти й ко­ли вам зна­доб­лять­ся під час по­до­ро­жі. Особ­ли­во як­що змі­ню­ва­ти­ме­те ча­со­ві по­я­си, а вам пот­ріб­но прий­ма­ти лі­ки че­рез пев­ні про­між­ки ча­су. Та­кий пе­дан­тизм мо­же вря­ту­ва­ти вам по­до­рож або на­віть жит­тя.
За­бо­ро­не­ні ме­ди­ка­мен­ти
Го­лов­не та­бу – на пси­хот­роп­ні та нар­ко­тич­ні ре­чо­ви­ни.
До біль­шос­ті кра­їн офі­цій­но за­бо­ро­не­но вво­зи­ти лі­кар­ські за­со­би на ос­но­ві силь­но­ді­ю­чих ре­чо­вин, як, нап­рик­лад: фе­но­бар­бі­тал, ма­ле­ат хлор­фе­на­мі­ну, ко­де­їн, псев­до­е­фед­рин, ді­а­зе­пам.
Мо­жуть ви­ник­ну­ти проб­ле­ми при про­ход­жен­ні мит­но­го кон­тро­лю че­рез: ан­ти­бі­о­ти­ки, силь­ні про­ти­бо­льо­ві лі­ки, сно­дій­не, рід­кі пре­па­ра­ти з ви­со­ким вміс­том спир­ту.
Важ­ли­во! У кож­ній кра­ї­ні – свої мит­ні за­бо­ро­ни, а пе­ре­лік об­ме­же­них до про­ве­зен­ня або зов­сім за­бо­ро­не­них пре­па­ра­тів пос­тій­но роз­ши­рю­єть­ся. Тож, перш ніж ви­ру­ши­ти до ае­ро­пор­ту, уточ­ніть ак­ту­аль­ну ін­фор­ма­цію на сай­тах мит­ниць кра­їн приз­на­чен­ня та пе­ре­сад­ки.
Доз­во­ле­ний об­сяг ап­теч­ки
Щоб уник­ну­ти штра­фів та кон­фіс­ка­ції, під­го­туй­те до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють не­об­хід­ність для вас пре­па­ра­тів са­ме в то­му об­ся­зі, який ви пла­ну­є­те взя­ти із со­бою в по­до­рож.
Пе­ре­вір­те тер­мін при­дат­нос­ті пре­па­ра­тів
Прос­тро­че­ні лі­ки та рід­кі ме­ди­ка­мен­ти та­кож мо­жуть ква­лі­фі­ку­ва­ти як не­без­печ­ні, а от­же, за­бо­ро­не­ні до пе­ре­ве­зен­ня. Тож обов’яз­ко­во пе­ре­вір­те, щоб їх­ній тер­мін при­дат­нос­ті був дов­ший, аніж ва­ша по­до­рож.
Стан­дар­тний уміст «пра­виль­ної» ап­теч­ки
На­ве­де­мо пе­ре­лік лі­ків, ме­дич­них за­со­бів та при­ла­дів, які мож­на бра­ти в до­ро­гу.
За­сіб для знят­тя зак­ла­де­нос­ті у ву­хах.
Пре­па­ра­ти від за­хи­ту­ван­ня у лі­та­ку.
Ак­ти­во­ва­не ву­гіл­ля.
Зне­бо­лю­валь­ні пре­па­ра­ти.
Жа­роз­ни­жу­ю­чі лі­ки.
Ан­ти­сеп­ти­ки (йод, зе­лен­ка у фор­мі «олів­ця»).
Ва­та, бин­ти, сте­риль­ні там­по­ни (дис­ки).
Бак­те­ри­цид­ний плас­тир.
Про­ти­а­лер­гіч­ні пре­па­ра­ти.
Сон­це­за­хис­ні за­со­би.
За­со­би від уку­сів ко­мах.
Елек­трон­ний тер­мо­метр.
Ан­ти­бак­те­рі­аль­ні сер­вет­ки для де­зін­фек­ції рук та по­вер­хонь.
Звіс­но, ви­ру­ша­ю­чи в до­ро­гу, ніх­то не че­кає на проб­ле­ми зі здо­ров’ям. Од­нак кра­ще пе­рес­тра­ху­ва­ти­ся, щоб брак най­прос­ті­шо­го за­со­бу чи на­яв­ність в ап­теч­ці за­бо­ро­не­но­го пре­па­ра­ту не зіп­су­вав вам усю по­до­рож.

https://he­althy.24tv.ua/ (Еду­ард Хом­чен­ко).

Поділися:

Добавить комментарий