Жов­чо­гін­ні прий­моч­ки

Жов­чо­гін­ні прий­моч­ки

«Роз­ка­жіть, будь лас­ка, про рос­ли­ни, які ма­ють жов­чо­гін­ні влас­ти­вос­ті».
І. Х. КУ­БАХ.

Ку­ку­руд­за зви­чай­на (ма­їс; ку­ку­ру­за обык­но­вен­ная; Zea mays) – од­но­річ­на од­но­дом­на трав’янис­та рос­ли­на ро­ди­ни зла­ко­вих.
По­хо­дить із Цен­траль­ної і Пів­ден­ної Аме­ри­ки. По всій те­ри­то­рії Ук­ра­ї­ни ви­ро­щу­ють як од­ну з най­важ­ли­ві­ших зер­но­вих і си­лос­них куль­тур.
Для ви­го­тов­лен­ня лі­ків ви­ко­рис­то­ву­ють стов­пчи­ки з прий­моч­ка­ми, які заз­ви­чай на­зи­ва­ють ку­ку­руд­зя­ни­ми прий­моч­ка­ми. За­го­тів­лю прий­мо­чок про­во­дять в пе­рі­од мо­лоч­но­вос­ко­вої стиг­лос­ті по­чат­ків. Су­шать на від­кри­тих май­дан­чи­ках або в при­мі­щен­ні, яке доб­ре про­віт­рю­єть­ся, роз­клав­ши тон­ким (1–2 см зав­тов­шки) ша­ром на тка­ни­ні чи па­пе­рі. Штуч­не су­шін­ня про­во­дять при тем­пе­ра­ту­рі 40°. Су­хої си­ро­ви­ни ви­хо­дить 22–25%. Тер­мін при­дат­нос­ті – 3 ро­ки. Збе­рі­га­ють у су­хо­му при­мі­щен­ні (си­ро­ви­на ду­же гіг­рос­ко­піч­на!). Ап­те­ки від­пус­ка­ють си­ро­ви­ну.
Ку­ку­руд­зя­ні прий­моч­ки міс­тять са­по­ні­ни (до 3,18 %), ду­биль­ні ре­чо­ви­ни, гір­кі глі­ко­зи­ди (до 1,5%), фла­во­но­ї­ди, ал­ка­ло­ї­ди (до 0,5 % ), ефір­ну (до 0,12%) і жир­ну (до 2,5%) олію, сте­ри­ни (стиг­мас­те­рол, си­тос­те­рол), ві­та­мін К, (1600 бі­о­ло­гіч­них оди­ниць на 1 г), ас­кор­бі­но­ву і пан­то­те­но­ву кис­ло­ти, спирт іно­зит, мік­ро­е­ле­мен­ти та ін­ші ре­чо­ви­ни.
Пре­па­ра­ти з прий­мо­чок ку­ку­руд­зи ма­ють жов­чо­гін­ні, ді­у­ре­тич­ні, кро­вос­пин­ні й гі­пог­лі­ке­міч­ні влас­ти­вос­ті. Во­ни збіль­шу­ють сек­ре­цію й по­ліп­шу­ють від­тік жов­чі, змі­ню­ють її фі­зи­ко­хі­міч­ні влас­ти­вос­ті (зни­жу­ють­ся в’яз­кість, пи­то­ма ва­га, кіль­кість бі­лі­ру­бі­ну).
Кро­вос­пин­на дія ку­ку­руд­зи грун­ту­єть­ся на її здат­нос­ті прис­ко­рю­ва­ти про­цес зсі­дан­ня кро­ві за ра­ху­нок впли­ву на син­тез прот­ром­бі­ну в пе­чін­ці і збіль­шен­ня кіль­кос­ті тром­бо­ци­тів.
Як жов­чо­гін­ний за­сіб пре­па­ра­ти з прий­мо­чок ку­ку­руд­зи по­ка­за­ні при жов­чно­кам’яній хво­ро­бі, ге­па­ти­тах, хо­ле­цис­ти­тах і хо­лан­гі­тах, як кро­во­спин­ний за­сіб – при ге­мо­ра­гіч­них ді­а­те­зах і мат­ко­вих кро­во­те­чах різ­но­го по­ход­жен­ня. Крім то­го, пре­па­ра­ти з прий­мо­чок ку­ку­руд­зи да­ють доб­рі ре­зуль­та­ти при лі­ку­ван­ні цис­ти­тів, нир­ко­во­кам’яної хво­ро­би, наб­ря­ків, пов’яза­них з по­ру­шен­ням сер­це­вої ді­яль­нос­ті, та ожи­рін­ня.
Ку­ку­руд­зя­ні прий­моч­ки вхо­дять до скла­ду жов­чо­гін­них і се­чо­гін­них ча­їв. Ку­ку­руд­зя­ну олію ви­ко­рис­то­ву­ють для про­фі­лак­ти­ки й лі­ку­ван­ня ате­ро-с­к­ле­ро­зу та при гі­пер­то­нії. При по­я­ві ну­до­ти та ді­а­реї вжи­ван­ня ку­ку­руд­зя­ної олії тим­ча­со­во (на 7–10 днів) при­пи­ня­ють, а по­тім від­нов­лю­ють, але до­зу змен­шу­ють уд­воє.
Від­ва­ре­на в по­чат­ках і здоб­ре­на вер­шко­вим мас­лом ку­ку­руд­за ко­рис­на при зак­ре­пах, хво­ро­бах пе­чін­ки, по­даг­рі, неф­ри­ті та при зах­во­рю­ван­нях сер­це­во­су­дин­ної сис­те­ми.
Ку­ку­руд­зя­не бо­рош­но ви­ко­рис­то­ву­ють для ви­да­лен­ня ко­ме­до­нів. Для цьо­го дві сто­ло­ві лож­ки бо­рош­на змі­шу­ють із по­пе­ред­ньо зби­тим біл­ком (до­сить од­но­го ку­ря­чо­го яй­ця) і одер­жа­ну су­міш на­но­сять на об­лич­чя. Піс­ля ви­си­хан­ня зні­ма­ють з об­лич­чя су­хим ба­вов­ня­ним руш­ни­ком, об­лич­чя ми­ють хо­лод­ною во­дою і ви­ти­ра­ють.
Внут­ріш­ньо вжи­ва­ють від­вар ку­ку­руд­зя­них прий­мо­чок (10 г, або 3 сто­ло­ві лож­ки си­ро­ви­ни на 200 мл ок­ро­пу) – по чвер­ті склян­ки че­рез кож­ні 3–4 го­ди­ни до їди.
Екс­тракт ку­ку­руд­зя­них прий­мо­чок го­ту­ють на 70-про­цен­тно­му спир­ті у спів­від­но­шен­ні 1 : 1 і п’ють по 30–40 кра­пель 2–3 ра­зи на день пе­ред їдою.
Ку­ку­руд­зя­ну олію прий­ма­ють по сто­ло­вій лож­ці три­чі на день про­тя­гом трьох тиж­нів. Піс­ля цьо­го роб­лять пе­рер­ву на 3–4 тиж­ні. За рік про­во­дять 3–4 кур­си лі­ку­ван­ня.

Поділися:

Добавить комментарий